Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  20.03.2019 13:34:01
Дата здійснення дії: 23.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне Акціонерне Товариство "Гнідавський цукровий завод"
Код за ЄДРПОУ:  00372658
Текст повідомлення: 

Приватне акціонерне товариство «Гнідавський цукровий завод» (Код за ЄДРПОУ 00372658) Місцезнаходження: Україна, Волинська обл., Луцький р-н, с. Рованці, вул. Промислова,3.Повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться «23» квітня 2019 року за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с. Рованці, вул. Промислова,3, третій поверх каб. №3. Початок зборів об 11-00 годині. Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників проводитиметься з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. за місцем проведення Загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – «17» квітня 2019 року (станом на 24-00).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про погодження рішення Наглядової Ради Товариства про надання повноважень з підрахунку голосів реєстраційній комісії до моменту обрання лічильної комісії. Покласти функції тимчасової лічильної комісії на членів реєстраційної комісії до моменту обрання лічильної комісії загальними зборами акціонерів.

2. Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства. Обрати лічильну комісію у наступному складі:Голова лічильної комісії Шубіна О.В., члени лічильної комісії Оверченко С.В., Бондаренко О.В.

3. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства. Затвердити Головою зборів Янову Тетяну Анатоліївну, секретарем зборів Міщук Галина Степанівна.

4. Затвердження регламенту Загальних зборів Товариства. Затвердити Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціонерів в наступній редакції:З усіх питань порядку денного, в т.ч. процедурних питань, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах. Голосування з усіх питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Форма та текст бюлетенів затверджені рішенням Наглядової ради. Засвідчення бюлетенів для голосування здійснюється в порядку передбаченому Статутом. Для проведення загальних зборів акціонерів пропонується наступний регламент роботи: Час для виступу з доповіддю щодо питання порядку денного встановити 10 хв.; Виступи по обговоренню питання порядку денного проводяться за попереднім поданням заяв секретарю зборів; Час виступу в дебатах по доповіді встановити до 5 хв.;

5. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік. Роботу правління Товариства визнати задовільною.

6. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2018 році. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

7. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

8. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2018 рік. Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

9. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства. Прибуток Товариства за 2018 рік направити на поліпшення основних засобів. Збиток Товариства покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Дивіденди за 2018 рік в Товаристві не розподіляти та не виплачувати.

10. Про внесення змін до Статуту Товариства. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Уповноважити Голову правління підписати Статут ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» у новій редакції, що затверджена Загальними зборами акціонерів. Доручити Голові правління Товариства особисто, або через представника на підставі доручення забезпечити державну реєстрацію Статуту ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» у новій редакції.

11. Про обрання голови та членів виконавчого органу товариства. Обрати голову та членів виконавчого органу товариства.

12. Про затвердження реєстру договорів, укладених виконавчим органом за звітний період. Затвердити господарські договори, укладені Товариством протягом звітного періоду, згідно реєстру, що додається до матеріалів зборів.

13. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів. Схвалити укладання наступних значних правочинів, на суму до 1 500 000 000,00 (Один мільярд п`ятсот мільйонів) гривень, які можуть вчинятися ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів: щодо вчинення значних правочинів, з приводу яких на момент проведення зборів невідомо чи будуть вчинятися Товариством протягом 2019 року вирішили схвалити вчинення Товариством у 2019 році і до моменту проведення у 2020 році наступних загальних зборів за рішенням Наглядової ради (без попереднього схвалення загальними зборами) значних правочинів: договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, договорів уступки прав вимоги (цесії), договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства), що перевищують 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складеної станом на 31.12.2018р.


 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)

 • Найменування показника

  Період

  звітний

  попередній

  Усього активів

  517676

  414705

  Основні засоби (за залишковою вартістю)

  387560

  258915

  Запаси

  88416

  96049

  Сумарна дебіторська заборгованість

  39501

  56344

  Грошові кошти та їх еквіваленти

  2199

  2798

  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

  -79901

  -79395

  Власний капітал

  22517

  31460

  Зареєстрований статутний капітал

  48271

  48271

  Довгострокові зобов`язання і забезпечення

  131018

  47439

  Поточні зобов`язання і забезпечення

  364141

  335806

  Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

  -8935

  -25554

  Середньорічна кількість акцій (шт.)

  193082984

  193082984

  Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

  -0,04628

  -0,13235

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів у приміщенні ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с. Рованці, вул. Промислова,3, юридичний відділ щоденно (крім суботи та неділі) з 09:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами, є уповноважена особа Товариства посада начальник юридичного відділу Янова Т.А. (тел.:0332 20-40-49). З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загальних зборів звертатись до зазначеної уповноваженої особи. Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті https://00372658.smida.gov.ua/

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 12 березня 2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 193082984 штук, загальна кількість голосуючих іменних акцій Товариства становить 181684641 штук.


 

Голова правління                                                                               Р. П. Новосад