Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  30.03.2021 15:53:01
Дата здійснення дії: 30.04.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне Акціонерне Товариство "Гнідавський цукровий завод"
Код за ЄДРПОУ:  00372658
Текст повідомлення: 

Приватне акціонерне товариство  «Гнідавський цукровий завод»  (Код за ЄДРПОУ 00372658) Місцезнаходження: Україна, Волинська обл., Луцький р-н, с. Рованці, вул. Промислова, 3 повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться «30» квітня 2021 року за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с. Рованці, вул. Промислова, 3, третій поверх каб. №3. Початок Загальних зборів об 11-00 годині. Реєстрація акціонерів та їх повноважних  представників проводитиметься з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. за місцем проведення Загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – «26» квітня 2021 року (станом на 24-00).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про погодження рішення Наглядової Ради Товариства про надання повноважень з підрахунку голосів реєстраційній комісії до моменту обрання лічильної комісії. Покласти функції тимчасової лічильної комісії на членів реєстраційної комісії до моменту обрання лічильної комісії загальними зборами акціонерів.

2. Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії Шубіна О.В., члени лічильної комісії Оверченко С.В., Гнєда А.В.

3. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства. Обрати Головою Загальних зборів Данилюка Павла Андрійовича, секретарем Загальних зборів Міщук Галину Степанівну.

4. Затвердження регламенту Загальних зборів Товариства. Затвердити Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціонерів в наступній редакції: З усіх питань порядку денного, в т.ч. процедурних питань, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах. Голосування з усіх питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Форма та текст бюлетенів затверджені рішенням Наглядової ради. Засвідчення бюлетенів для голосування здійснюється в порядку передбаченому Статутом. Для проведення загальних зборів акціонерів пропонується наступний регламент роботи: Час для виступу з доповіддю щодо питання порядку денного встановити 10 хв.; Виступи по обговоренню питання порядку денного проводиться за попереднім подання заяв секретарю зборів; Час виступу в дебатах по доповіді встановити до 5 хв.

5. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2020 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2019-2020 роки. Роботу правління Товариства визнати задовільною.

6. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2019-2020 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2019-2020 роках. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

7. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2020 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019-2020 роки. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019-2020 роки. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019-2020 роки.

9. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства. Збиток Товариства покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Дивіденди за 2019-2020 роки в Товаристві не розподіляти та не виплачувати.

10. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. У зв'язку з закінченням строку дії повноважень членів Наглядової ради припинити повноваження Наглядової ради в повному складі.

11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. За цим питанням проводиться кумулятивне голосування.

12. Про підтвердження складу та повноважень членів Наглядової ради Товариства, обраних згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол №1 від 29.04.2017р.) та затвердження прийнятих Наглядовою радою рішень у період з 30 квітня 2020 року по «30» квітня 2021 року. Підтвердити склад та повноваження членів Наглядової ради Товариства, обраних згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол №1 від 29.04.2017р.) та затвердити прийняті Наглядовою радою рішення у період з 30 квітня 2020 року по «30» квітня 2021 року.

13. Про затвердження реєстру договорів, укладених виконавчим органом за звітний період. Затвердити господарські договори, укладені Товариством протягом звітного періоду, згідно реєстру, що додається до матеріалів Загальних зборів.

14.Про прийняття рішення про переобрання членів Ревізійної комісії Товариства. Звільнити членів Ревізійної комісії в складі: Голова ревізійної комісії: Бугайчук Г.П., члени ревізійної комісії Міщук Г.С., Оленицька О.П. та обрати строком на 5 (п’ять) років наступний склад Ревізійної комісії: Голова ревізійної комісії: Мнишенко Олена Дмитрівна, члени ревізійної комісії Міщук Галина Степанівна, Жовніренко Ольга Миколаївна.

15. Вирішення питання про передачу майна Товариства у комунальну власність. Передати об’єкт житлового фонду, гуртожиток за адресою: м. Луцьк, вул. Ландау,3, у комунальну власність.

16. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів. Схвалити укладання наступних значних правочинів, на суму до 5 000 000 000,00 (П’ять мільярдів) гривень, які можуть вчинятися ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів: щодо вчинення значних правочинів, з приводу яких на момент проведення зборів невідомо чи будуть вчинятися Товариством протягом 2021 року вирішили схвалити вчинення Товариством у 2021 році і до моменту проведення у 2022 році наступних загальних зборів за рішенням Наглядової ради (без попереднього схвалення загальними зборами) значних правочинів: договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, договорів уступки прав вимоги (цесії), договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства), що перевищують 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складеної станом на 31.12.2020р.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)

Найменування показника

Період

 

Попередній 2018 р.

Звітний 2019 р.

Звітний 2020 р.

Усього активів

517676

442169

412873

Основні засоби (за залишковою вартістю)

387560

321875

260733

Запаси

88416

47809

108667

Сумарна дебіторська заборгованість

39501

68417

41638

Грошові кошти та їх еквіваленти

2199

2415

283

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-79901

-80851

-86852

Власний капітал

22517

14077

1387

Зареєстрований статутний капітал

48271

48271

48271

Довгострокові зобов`язання і забезпечення

131018

49769

54458

Поточні зобов`язання і забезпечення

364141

378323

357028

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-8935

-8073

-12690

Середньорічна кількість акцій (шт.)

193082984

193082984

193082984

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-0,04628

-0,04181

-0,06572

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів у приміщенні ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с. Рованці, вул. Промислова, 3, юридичний відділ з понеділка по четвер (крім п’ятниці, суботи та неділі) з 09:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами,  є  уповноважена особа Товариства: начальник юридичного відділу Данилюк Павло Андрійович (тел.: 0332 20-40-49). З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загальних зборів звертатись до зазначеної уповноваженої особи. Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті 00372658.smida.gov.ua

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 193082984 штук, загальна кількість голосуючих іменних акцій Товариства становить 181684641 штук.

Звертаємо Вашу увагу і просимо врахувати, що з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — COVID-19), Кабінетом Міністрів України до 30 квітня 2021 року на території України продовжено карантин. При цьому уряд продовжив дію карантину, встановленого постановами Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 “Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 23, ст. 896, № 30, ст. 1061), від 20 травня 2020 р. № 392 “Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 43, ст. 1394, № 52, ст. 1626), від 22 липня 2020 р. № 641 “Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 63, ст. 2029) та від 9 грудня 2020 р. № 1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 1, ст. 14, № 2, ст. 95, № 5, ст. 272, № 7, ст. 348).

Таким чином, при участі у загальних зборах акціонерів та при відвідуванні приміщення Товариства для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, акціонери та їх представники повинні суворо дотримуватись обмежувальних протиепідемічних заходів, встановлених уповноваженими державними органами та адміністрацією підприємства.

 

Голова правління В.І.Муха