Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 03.03.2011
Дата публікації 24.03.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Гнідавський цукровий завод", Відкрите акціонерне товариство-231
Юридична адреса* Волинська область місто Луцьк вулиця Ранкова, будинок №1 індекс:43022
Керівник* Бондарук Сергій Сергійович - Голова правління. Тел: 0332784419
E-mail* fin@gnidava.lutsk.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Відкрите акціонерне товариство „Гнідавський цукровий завод”(код ЄДРПОУ 00372658) повідомляє, про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 19 квітня 2011 року об 11 год. за адресою: Україна, Рівненська обл., Рівненський р-н, с.Жобрин, зал санаторію „Червона калина”.
Порядок денний:
1.Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу, обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів товариства.
2.Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік.
3.Звіт наглядової ради товариства за 2010 рік.
4.Звіт та висновки ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік.
5.Затвердження річної фінансової звітності та балансу товариства за 2010 рік.
6.Порядок розподілу прибутку та покриття збитків товариства.
7.Затвердження реєстру договорів, укладених виконавчим органом за звітний період.
8.Про зміну типу та найменування товариства у зв’язку із приведенням діяльності у відповідність до ЗУ „Про акціонерні товариства”.
9.Внесення змін до статуту товариства шляхом викладення у новій редакції у зв’язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами ЗУ „Про акціонерні товариства”.
10.Приведення внутрішніх документів товариства у відповідність з вимогами ЗУ „Про акціонерні товариства”.
11.Обрання наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради товариства.
12.Обрання голови та членів виконавчого органу, затвердження умов трудових договорів з головою та членами правління товариства.
13.Обрання ревізійної комісії та затвердження умов цивільно-правового договору з ревізійною комісією.
14.Вирішення питання про передачу майна товариства у комунальну власність.
15.Вирішення питання про отримання кредитів у фінансових установах та про передачу в заставу, в якості забезпечення, цілісного майнового комплексу ПАТ „Гнідавський цукровий завод”.
16.Про затвердження рішення наглядової ради товариства від 04.10.2010 р. № 24/10.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ „Гнідавський цукровий завод” за 2010 рік.
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 199817 175200
Основні засоби (за залишковою вартістю) 80353 76498
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 10936 14192
Сумарна дебіторська заборгованість 10194 29042
Грошові кошти та їх еквіваленти 380 1232
Власний капітал 48398 48359
Статутний капітал 48271 48271
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 39 -19161
Довгострокові зобов'язання 104879 85501
Поточні зобов'язання 45955 40474
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0 0
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 193082984 193082984
Кількість власних акцій, викуплених протягом звітного періоду (шт) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Вартість чистих активів 48398 48359
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 482 491
Дата складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: 19 квітня 2011 року.
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників, які прибудуть для участі у загальних зборах, буде проводитись 19 квітня 2011 року з 10год. 00хв. до 10 год. 45 хв. за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонерам необхідно при собі мати паспорт; представникам акціонерів необхідно при реєстрації надати довіреність на право представляти інтереси акціонера на зборах, оформлену за встановленим порядком згідно з чинним законодавством, і документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів- юридичних осіб паспорт та документ, який підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах від імені акціонера-юридичної особи.
Акціонери можуть отримати інформацію, ознайомитися з проектами документів, матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, до 19 квітня 2011 року за місцезнаходженням товариства, у день проведення загальних зборів – у місці їх проведення.
Голова правління ВАТ „Гнідавський цукровий завод”

Повідомлення опубліковане у Бюлетні цінні папери України № 40 від 03.03.2011 р. та у газеті "Волинь Нова" № 25 від 03.03.2011 р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Бондарук Сергій Сергійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 24.03.2011
(дата)