Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 20.03.2012
Дата публікації 22.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Гнідавський цукровий завод", Відкрите акціонерне товариство-231
Юридична адреса* Волинська область місто Луцьк вулиця Ранкова, будинок №1 індекс:43022
Керівник* Бондарук Сергій Сергійович - Голова правління. Тел: 0332784419
E-mail* fin@gnidava.lutsk.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство
«Гнідавський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 00372658)
повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 квітня 2012 року об 11 год. за адресою: Україна, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Жобрин, зал санаторію «Червона калина».
Порядок денний:
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів товариства.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2011 рік.
6. Порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу та Ревізійної комісії.
8. Про внесення змін та доповнень до Статуту.
9. Про затвердження угод (договорів), укладених Товариством за звітний рік.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства за 2011 рік (тис.грн)

Найменування показників період
звітний (тис.грн) попередній
(тис.грн)
Усього активів 218200 199817
Основні засоби 113000 80353
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 8016 10936
Сумарна дебіторська заборгованість 12988 10194
Грошові кошти та їх еквіваленти 473 380
Нерозподілений прибуток -18794 -19122
Власний капітал 48726 48398
Статутний капітал 48271 48271
Довгострокові зобов’язання 27280 104478
Поточні зобов’язання 141224 46356
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію - -
Середньорічна кількість акцій (щт.) 193082984 193082984
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 504 482
Дата складання переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 23.04.2012 року.
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників, які прибудуть для участі у Загальниї зборах, буде проводитися 27.04.2012 року з 10 год.00 хв. до 10 год. 45 хв. За місцем проведення Загальних зборів. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт; представникам акціонерів необхідно при реєстрації надати довіреність на право представляти інтереси акціонера на Зборах, оформлену за встановленим порядком згідно чинного законодавства, і документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів-юридичних осіб паспорт та документ, який підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах від імені акціонера-юридичної особи.
Акціонери можуть отримати інформацію, ознайомитися з проектами документів, матеріалами, пов’язаними з порядком денним Зборів, до 26.04.2012 року за місцезнаходженням Товариства, у день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення.
Оголошення про скликання чергових Загальних зборів опубліковане у Бюлетні Цінні папери України № 51 від 20 березня 2012 року.
Наглядова рада Товариства
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Бондарук Сергій Сергійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 22.03.2012
(дата)