Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 13.03.2013
Дата публікації 15.03.2013 08:49:22
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Гнідавський цукровий завод", Відкрите акціонерне товариство-231
Юридична адреса* Волинська область місто Луцьк вулиця Ранкова, будинок №1 індекс:43022
Керівник* Бондарук Сергій Сергійович - Голова правління. Тел: 0332784419
E-mail* fin@gnidava.lutsk.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство “Гнідавський цукровий завод” (код ЄДРПОУ 00372658)
повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 19 квітня 2013 року об 11 год. за адресою: Україна, Рівненська обл., Рівненський р-н, с.Жобрин, зал санаторію “Червона калина”
Порядок денний:
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
5. Затвердження річної фінансово-господарської звітності та балансу Товариства за 2012 рік.
6. Порядок розподілу прибутків та покриття збитків Товариства.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу та Ревізійної комісії.
8. Про затвердження реєстру договорів, укладених виконавчим органом за звітний період.
9. Затвердження договорів, укладених між Публічним акціонерним товариством “Гнідавський цукровий завод” та АТ “УкрСиббанк” на підставі Протоколу засідання Наглядової ради ПАТ “Гнідавський цукровий завод” № 24/12 від 09.08.2012 р., а саме: Договору про надання кредитних послуг № 11454013000 від 18.09.2012 року, Договору застави товарів в обороті № 8143 від 24.09.2012 року та Договору про внесення змін від 01.10.2012 р. до договору застави товарів в обороті № 8143 від 24.09.2012 року Договору про внесення змін № 2 від 08.10.2012 р. до договору застави товарів в обороті № 8143 від 24.09.2012 року, Договору про внесення змін № 3 від 16.11.2012 р. до договору застави товарів в обороті № 8143 від 24.09.2012 року та Договору про внесення змін № 4 від 17.01.2013 р. до договору застави товарів в обороті № 8143 від 24.09.2012 року.
10. Про затвердження Протоколу засідання Наглядової ради ПАТ “Гнідавський цукровий завод” № 21/12 від 23.07.2012 р. та Протоколу засідання Наглядової ради ПАТ “Гнідавський цукровий завод” № 39/12 від 12.12.2012 р.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2012 рік (тис.грн)
Найменування показників
період

звітний
(тис.грн)
попередній
(тис.грн)
Усього активів
220073
218200
Основні засоби
173783
113000
Довгострокові фінансові інвестиції
-
-
Запаси
10258
8016
Сумарна дебіторська заборгованість
18530
12988
Грошові кошти та їх еквіваленти
2255
473
Нерозподілений прибуток
-67152
-18794
Власний капітал
90444
48726
Статутний капітал
48271
48271
Довгострокові зобов”язання
-
27280
Поточні зобов”язання
128675
141224
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
-
-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
-
-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
527
504

Дата складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 15.04.2013 року.
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників, які прибудуть для участі у Загальних зборах, буде проводитися 19.04.2013 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. за місцем проведення Загальних зборів. Для реєстрації акціонерам необхідно при собі мати паспорт; представникам акціонерів необхідно при реєстрації надати довіреність на право представляти інтереси акціонера на Зборах, оформлену за встановленим порядком згідно чинного законодавства, і документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів-юридичних осіб паспорт та документ, який підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах від імені акціонера-юридичної особи.
Акціонери можуть отримати інформацію, ознайомитися з проектами документів, матеріалами, пов”язаними з порядком денним Загальних зборів, до 18.04.2013 року за місцезнаходженням Товариства, у день проведення Загальних зборів — у місці їх проведення.
Оголошення про скликання чергових Загальних зборів ПАТ “Гнідавський цукровий завод” надруковано в Бюлетені Цінні папери України № 47 від 13.03.2013 року.
Наглядова рада Товариства
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Бондарук Сергій Сергійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 15.03.2013
(дата)