Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 07.07.2014
Дата публікації 08.07.2014 13:56:28
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Гнідавський цукровий завод" 230
Юридична адреса* Волинська область місто Луцьк вулиця Ранкова, будинок №1 індекс:43022
Керівник* Бондарук Сергій Сергійович - Голова правління. Тел: (0332)772519
E-mail* galina@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«Гнідавський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 00372658)

повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 07 серпня 2014 року об 11 год. за адресою: Україна, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Жобрин, зал санаторію «Червона калина»
Порядок денний:
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2013 рік.
6. Порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства.
7. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства у зв`язку з закінченням терміну їх повноважень.
8. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.
9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу та Ревізійної комісії.
10. Про затвердження реєстру договорів, укладених виконавчим органом за звітний період.
11. Вирішення питання про отримання кредитів у Фінансових установах та про передачу в заставу, в якості забезпечення, цілісного майнового комплексу ПАТ “Гнідавський цукровий завод” (будівлі та споруди, транспортні засоби, обладнання).
12. Затвердження договорів, укладених між Публічним акціонерним товариством «Гнідавський цукровий завод» та ПАТ «Банк “Київська Русь» на підставі Протоколу засідання Наглядової ради ПАТ “Гнідавський цукровий завод” № 34/13 від 20.09.2013 р. та Протоколу засідання Наглядової ради ПАТ “Гнідавський цукровий завод” № 37/13 від 25.10.2013 р., а саме: Кредитного договору на відкриття відновлювальної кредитної лінії № 85453-20/13-1 від 30.09.2013 року та Договору про внесення змін від 07.11.2013р. до Кредитного договору на відкриття відновлювальної кредитної лінії № 85453-20/13-1 від 30.09.2013 року, Договору закладу № 85535-20/13-6 від 30.09.2013 року.
13. Затвердження договорів, укладених між Публічним акціонерним товариством «Гнідавський цукровий завод» та ПАТ “ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ” на підставі Протоколу засідання Наглядової ради ПАТ “Гнідавський цукровий завод” № 40/13 від 31.10.2013 р., а саме: Договору про відкриття кредитної лінії № 02-Н/13/46/КЛ-КБ від 05.12.2013 року та Договору застави від 05.12.2013 року.
14. Про затвердження Протоколу засідання Наглядової ради ПАТ “Гнідавський цукровий завод” № 39/13 від 30.10.2013р.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства за 2013 рік
Найменування показників
період

звітний (тис.грн)
попередній (тис.грн)
Усього активів
259611
219050
Основні засоби
155676
173833
Довгострокові фінансові інвестиції
-
-
Запаси
75496
23525
Сумарна дебіторська заборгованість
15307
17506
Грошові кошти та їхні еквіваленти
2157
2258
Нерозподілений прибуток
-74358
-67152
Власний капітал
72005
90444
Статутний капітал
48271
48271
Довгострокові зобов”язання
7485
-
Поточні зобов”язання
180121
128606
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
-0,09546
-0,33272
Середньорічна кількість акцій, шт
193082984
193082984
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт
-
-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом року
-
-
Чисельність працівників на кінець періоду, осіб
528
527

Дата складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 01.08.2014 року.
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників, які прибудуть для участі у Загальних зборах, буде проводитися 07.08.2014 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. за місцем проведення Загальних зборів. Для реєстрації акціонерам необхідно при собі мати паспорт; представникам акціонерів необхідно при реєстрації надати довіреність на право представляти інтереси акціонера на Зборах, оформлену за встановленим порядком згідно чинного законодавства, і документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів-юридичних осіб паспорт та документ, який підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах від імені акціонера-юридичної особи.
Акціонери можуть отримати інформацію, ознайомитися з проектами документів, матеріалами, пов’язаними з порядком денним Зборів, до 06.08.2014 року за місцезнаходженням Товариства, у день проведення Загальних зборів –у місці їх проведення.
Наглядова рада Товариства

Оголошення про скликання чергових зборів опубліковано 7 липня 2014 року в газеті Бюлетень Цінні папери України № 123.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Бондарук Сергій Сергійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 08.07.2014
(дата)