Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 23.03.2015
Дата публікації 26.03.2015 08:49:10
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Гнідавський цукровий завод" 230
Юридична адреса* Волинська область місто Луцьк вулиця Ранкова, будинок №1 індекс:43022
Керівник* Бондарук Сергій Сергійович - Голова правління. Тел: (0332)772519
E-mail* galina@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Гнідавський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 00372658) повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24 квітня 2015 року об 11 год. за адресою: Україна, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Жобрин, зал санаторію «Червона калина» 1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014рік. 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. 5. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2014 рік. 6. Порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства. 7. Про прийняття рішення про переобрання членів Ревізійної комісії Товариства. 8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу та Ревізійної комісії. 9. Про затвердження реєстру договорів, укладених виконавчим органом за звітний період. 10. Вирішення питання про отримання кредитів у Фінансових установах та про передачу в заставу, в якості забезпечення, цілісного майнового комплексу ПАТ “Гнідавський цукровий завод” (будівлі та споруди, транспортні засоби, обладнання). Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2014 рік Найменування показників період звітний (тис.грн) попередній (тис.грн) Усього активів 214472 259611 Основні засоби 155372 155676 Довгострокові фінансові інвестиції - - Запаси 36114 75496 Сумарна дебіторська заборгованість 14043 15307 Грошові кошти та їхні еквіваленти 974 2157 Нерозподілений прибуток -79757 -74358 Власний капітал 56462 72005 Статутний капітал 48271 48271 Довгострокові зобов”язання - 7485 Поточні зобов”язання 158010 180121 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -0,08050 -0,09546 Середньорічна кількість акцій, шт 193082984 193082984 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт - - Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом року - - Чисельність працівників на кінець періоду, осіб 544 528 Дата складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: 20.04.2015 року. Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників, які прибудуть для участі у Загальних зборах, буде проводитися 24.04.2015 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. за місцем проведення Загальних зборів. Для реєстрації акціонерам необхідно при собі мати паспорт; представникам акціонерів необхідно при реєстрації надати довіреність на право представляти інтереси акціонера на Зборах, оформлену за встановленим порядком згідно чинного законодавства, і документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів-юридичних осіб паспорт та документ, який підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах від імені акціонера-юридичної особи. Акціонери можуть отримати інформацію, ознайомитися з проектами документів, матеріалами, пов’язаними з порядком денним Зборів, до 23.04.2015 року за місцезнаходженням Товариства, у день проведення Загальних зборів –у місці їх проведення. Оголошення про скликання чергових зборів опубліковано 23 березня 2015 року в газеті Бюлетень Цінні папери України № 51.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Бондарук Сергій Сергійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 26.03.2015
(дата)