Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 30.04.2016
Дата публікації 30.03.2016 15:43:52
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Гнідавський цукровий завод" 230
Юридична адреса* Волинська область місто Луцьк вулиця Ранкова, будинок №1 індекс:43022
Керівник* Новосад Ростислав Павлович - В.о.голови правління. Тел: (0332)772519
E-mail* galina@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«Гнідавський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 00372658)

(надалі - Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться 30 квітня 2016 року за адресою: Україна, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Жобрин, зал санаторію «Червона калина».

Реєстрація акціонерів проводиться з 1000 годин до 1045 годин. Початок Загальних зборів о, 1100 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах 26 квітня 2016 року (станом на 2400).

Порядок денний:

1.Про погодження рішення Наглядової Ради Товариства про надання повноважень з підрахунку голосів реєстраційній комісії до моменту обрання лічильної комісії.

2. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

3.Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Затвердження регламенту зборів.

5.Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

6.Звіт Наглядової ради Товариства за 2015р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

7.Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

8.Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2015р.

9.Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.

10.Про зміну типу та найменування Товариства у зв’язку із приведенням діяльності у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства».

11.Внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції у зв’язку із приведенням діяльності у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства».

12. Про затвердження внутрішніх положень Товариства у відповідність до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства».

13.. Обрання голови та членів виконавчого органу товариства. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами виконавчого органу, обрання особи, уповноваженої на їх підписання.

14. Про затвердження реєстру договорів, укладених виконавчим органом за звітний період.

15. Вирішення питання про отримання кредитів у фінансових установах та про передачу в заставу, в якості забезпечення, цілісного майнового комплексу ПАТ «Гнідавський цукровий завод» (будівлі та споруди, транспортні засоби, обладнання).

16. Про затвердження Генерального кредитного договору з ПАТ «Укргазбанк».

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

підприємства за 2015 рік

Найменування показників

період

звітний

(тис.грн)

попередній (тис.грн)

Усього активів

219410

214472

Основні засоби

137683

155372

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

64533

36114

Сумарна дебіторська заборгованість

12495

14043

Грошові кошти та їхні еквіваленти

1293

974

Нерозподілений прибуток

-84016

-79757

Власний капітал

42749

56462

Статутний капітал

48271

48271

Довгострокові зобов”язання

31201

-

Поточні зобов”язання

145460

158010

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

-0,01867

-0,08050

Середньорічна кількість акцій, шт

193082984

193082984

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом року

0

0

 

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати прове­дення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайо­ми­тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден­ного, за місцезнаходженням Товариства: 43022, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Ранкова, 1, юридичний відділ, у робочі дні, робочий час з 9-00 годин до 16-00 годин. В день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Наглядова рада.

Оголошення про скликання чергових загальних зборів акцонерів опубліковане в газеті “Бюлетень. Цінні папери України” № 57 від 30 березня 2016 року.


 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади В.о.голови правління Новосад Ростислав Павлович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 30.03.2016
(дата)