Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 16.09.2016
Дата публікації 02.09.2016 16:17:55
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Гнідавський цукровий завод" 230
Юридична адреса* Волинська область місто Луцьк вулиця Ранкова, будинок №1 індекс:43022
Керівник* Новосад Ростислав Павлович - Голова правління. Тел: (0332)772519
E-mail* galina@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Гнідавський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 00372658), місцезнаходження: Волинська область, м.Луцьк, вул.Ранкова, 1 (надалі — Товариство) повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі - “Загальні збори”), які відбудуться 16 вересня 2016 року за адресою: Україна, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Жобрин, конференц зал санаторію «Червона калина».

Реєстрація акціонерів проводиться з 10.00 години до 10.45 годин. Початок Загальних зборів об 11.00 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах 12 вересня 2016 року (станом на 24.00).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.

Проект рішення: Покласти функції лічильної комісії на Зборах акціонерів на представників депозитарної установи ТОВ-фірми «Рівненський РКЦ», а саме : Шубіну О..В., Бондаренко О.В., Єремейчук І.А.,

Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Затвердити рішення наглядової ради Товариства щодо способу засвідчення бюлетенів, а саме шляхом підписання бюлетеня головою реєстраційної комісії з використанням кутового штампу товариства.

Про обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Новосада Р.П., а секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Янову Т.А..

4. Вирішення питання про отримання кредитів у фінансових установах та про передачу в заставу, в якості забезпечення, належних ПАТ «ГНІДАВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» майна та майнових прав.

Проект рішення: Надати схвалення значних правочинів, що вчинятимуться Товариством впродовж одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2015 рік, а саме: правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (договорів позики, кредитних договорів, договорів про внесення змін до цих договорів), правочинів, направлених на забезпечення виконання зобов’язань Товариства за договорами позики та кредитними договорами (договорів іпотеки, договорів застави, договорів поруки, договорів про внесення змін до цих договорів), а також правочинів, направлених на забезпечення виконання зобов’язань третіх осіб за договорами позики та кредитними договорами (договорів поруки, договорів іпотеки та застави, договорів про внесення змін до цих договорів) на суму до 1 200 000 000,00 (Один мільярд двісті мільйонів) гривень.

Правочини, на вчинення яких надане попереднє схвалення, вчинятимуться відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 43022, Волинська обл., м.Луцьк, вул. Ранкова, 1, заступник голови правління Ксенжук О.П., у робочі дні, робочий час з 9-00 годин до 16-00 годин. В день проведення Загальних зборів — також у місці їх проведення. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень по кожному питанню порядку денного 00372658.smida.gov.ua

Оголошення про скликання позачергових зборів опубліковано 01 вересня 2016 року в газеті Бюлетень Цінні папери України № 162.

Наглядова рада

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Новосад Ростислав Павлович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 02.09.2016
(дата)