Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 29.04.2017
Дата публікації 30.03.2017 09:23:14
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Гнідавський цукровий завод" 230
Юридична адреса* Волинська область місто Луцьк вулиця Ранкова, будинок №1 індекс:43022
Керівник* Новосад Ростислав Павлович - Голова правління. Тел: (0332)772519
E-mail* galina@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Публічне акціонерне товариство «Гнідавський цукровий завод» (Код за ЄДРПОУ 00372658) Місцезнаходження: 43022, Україна, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Ранкова, буд. 1.

повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться «29» квітня 2017 року за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Ранкова, буд. 1, 3-й поверх, каб.№3. Початок зборів об 11-00 годині. Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників проводитиметься з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. за вищевказаною адресою проведення Загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – «25» квітня 2017 року (станом на 24-00).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО та проекти рішень:

 1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства. Покласти функції лічильної комісії на Зборах акціонерів на представників депозитарної установи ТОВ-фірми «Рівненський РКЦ», а саме : Шубіну О.В., Оверченка С.В., Бондаренко О.В.

 2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства. Затвердити Головою зборів Янову Тетяну Анатоліївну, а секретарем зборів Гретчин Галину Михайлівну

 3. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 рік. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 році.

 4. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2016 рік. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2016 рік.

 5. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2016 рік. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік

 6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

 7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік. Затвердити прибуток Товариства в сумі 15 219 000,00 грн. (П’ятнадцять мільйонів двісті дев’ятнадцять тисяч гривень 00 копійок) та направити на розвиток підприємства. Дивіденди за 2016 рік в Товаристві не розподіляти та не виплачувати.

 8. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу та Ревізійної комісії. Визнати роботу правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії задовільною.

 9. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Припинити повноваження Наглядової ради у повному складі.

 10. Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та затвердити назву товариства Приватне акціонерне товариство «Гнідавський цукровий завод».

 11. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів підписати Статут ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» у новій редакції, що затверджена Загальними зборами акціонерів. Доручити Голові правління Товариства особисто, або через представника на підставі доручення забезпечити державну реєстрацію Статуту ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» у новій редакції.

 12. Про скасування дії Положень: «Про Загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства». Скасувати дію Положень: «Про Загальні збори Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства».

 13. Про затвердження Положення «Про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Гнідавський цукровий завод». Затвердити Положення «Про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Гнідавський цукровий завод». Надати повноваження Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів на підписання Положення «Про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Гнідавський цукровий завод».

 14. Про затвердження Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «Гнідавський цукровий завод». Затвердити Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «Гнідавський цукровий завод». Надати повноваження Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів на підписання Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «Гнідавський цукровий завод».

 15. Про затвердження Положення «Про Ревізійну комісію ПрАТ «Гнідавський цукровий завод». Затвердити Положення «Про Ревізійну комісію ПрАТ «Гнідавський цукровий завод». Надати повноваження Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів на підписання Положення «Про Ревізійну комісію ПрАТ «Гнідавський цукровий завод».

 16. Про затвердження Положення «Про Виконавчий орган ПрАТ «Гнідавський цукровий завод». Затвердити Положення «Про Виконавчий орган ПрАТ «Гнідавський цукровий завод». Надати повноваження Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів на підписання Положення «Про Виконавчий орган ПрАТ «Гнідавський цукровий завод».

 17. Про затвердження Положення «Про інформаційну політику ПрАТ «Гнідавський цукровий завод». Затвердити Положення «Про інформаційну політику ПрАТ «Гнідавський цукровий завод». Надати повноваження Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів на підписання Положення «Про інформаційну політику ПрАТ «Гнідавський цукровий завод».

 18. Про затвердження Кодексу корпоративного управління ПрАТ «Гнідавський цукровий завод». Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Гнідавський цукровий завод». Надати повноваження Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів на підписання Кодексу корпоративного управління ПрАТ «Гнідавський цукровий завод».

 19. Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Гнідавський цукровий завод».

 20. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами  Наглядової ради  ПрАТ «Гнідавський цукровий завод», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради  Товариства. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» на безоплатній основі.Надати повноваження Голові правління товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

 21. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів. Схвалити укладання наступних значних правочинів, на суму до 1 200 000 000,00 (Один мільярд двісті мільйонів) гривень, які можуть вчинятися ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів: щодо вчинення значних правочинів, з приводу яких на момент проведення зборів невідомо чи будуть вчинятися Товариством протягом 2017 року вирішили схвалити вчинення Товариством у 2017 році і до моменту проведення у 2018 році наступних загальних зборів за рішенням Наглядової ради (без попереднього схвалення загальними зборами) значних правочинів: договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, договорів уступки прав вимоги (цесії), договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства), що перевищують 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складеної станом на 31.12.2016р.

22.Про затвердження реєстру договорів, укладених виконавчим органом за звітний період. Затвердити господарські договори, укладені Товариством протягом звітного періоду, згідно реєстру, що додається до матеріалів зборів.

23. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували «проти» прийняття рішення про прийняття рішення про зміну типу Товариства та «проти» прийняття рішення про схвалення значних правочинів. Затвердити наступний порядок викупу акцій у акціонерів Товариства, які проголосували «проти» прийняття Загальними зборами рішення про зміну типу Товариства з Публічного на Приватне та про схвалення значних правочинів:

а) Визначити строк викупу акцій у акціонерів, які проголосували «проти» прийняття Загальними зборами рішення про зміну типу Товариства та «проти» вчинення значних правочинів з 03.05.2017 по 02.06.2017 року включно.

б) Викуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною, яка дорівнює ринковій вартості акцій Товариства, що визначена Суб’єктом оціночної діяльності.

в) У строк з 03.05.2017 по 02.06.2017 включно, акціонери, які мають намір реалізувати своє право на обов’язковий викуп Товариством належних їм акцій повинні надати Товариству письмову вимогу про викуп акцій. Вимоги акціонерів надаються в робочі дні з 9.00 до 16.00 години (перерва з 12.00 до 13.00) за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Ранкова, 1, юридичний відділ. Направлення письмових вимог про викуп акцій засобами поштового зв'язку не передбачено. По закінченю зазначеного терміну викуп акцій у акціонерів не здійснюється.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2016 рік

 • Найменування показників

  період

  звітний

  (тис.грн)

  попередній (тис.грн)

  Усього активів

  362082

  219410

  Основні засоби

  235148

  137683

  Довгострокові фінансові інвестиції

  -

  -

  Запаси

  84381

  64533

  Сумарна дебіторська заборгованість

  27519

  12495

  Грошові кошти та їхні еквіваленти

  1534

  1293

  Нерозподілений прибуток

  -61893

  -84369

  Власний капітал

  57615

  42396

  Статутний капітал

  48271

  48271

  Довгострокові зобов”язання

  35348

  31201

  Поточні зобов”язання

  269119

  145813

  Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

  0,07882

  -0,01867

  Середньорічна кількість акцій, шт

  193082984

  193082984

  Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт

  0

  0

  Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом року

  0

  0

  Загальна кількість працівників

  523

  517

 

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів у приміщенні ПАТ «Гнідавський цукровий завод» за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Ранкова, буд. 1, юридичний відділ щоденно (крім суботи та неділі) з 09:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами, є уповноважена особа Товариства посада начальник юридичного відділу Янова Т.А. (тел.:0332 77-25-18). З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загальних зборів звертатись до зазначеної уповноваженої особи. Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті 00372658.smida.gov.ua

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів опубліковане в бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 59 від 28.03.2017 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Новосад Ростислав Павлович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 30.03.2017
(дата)