Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 10.10.2017
Дата публікації 26.09.2017 14:51:07
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Гнідавський цукровий завод" 230
Юридична адреса* Волинська область місто Луцьк вулиця Ранкова, будинок №1 індекс:43022
Керівник* Новосад Ростислав Павлович - Голова правління. Тел: (0332)772519
E-mail* galina@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Приватне акціонерне товариство «Гнідавський цукровий завод» (Код за ЄДРПОУ 00372658) Місцезнаходження: 43022, Україна, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Ранкова, буд. 1.

повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться «10» жовтня 2017 року за адресою: Україна, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Ранкова, буд. 1. Адмінприміщення Товариства, 3 поверх, каб.№3. Початок зборів о 10-00 годині. Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників проводитиметься з 9 год. 00 хв. до 9 год. 45 хв. за вищевказаною адресою проведення Загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – «04» жовтня 2017 року (станом на 24-00).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ:

  1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства. Покласти функції лічильної комісії на Зборах акціонерів на представників депозитарної установи ТОВ-фірми «Рівненський РКЦ», а саме : Шубіну О.В., Оверченка С.В., Бондаренко О.В.

  2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства. Затвердити Головою зборів Янову Тетяну Анатоліївну, а секретарем зборів Міщук Галину Степанівну.

  3. Про внесення змін до Статуту Товариства. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Уповноважити Голову правління ПрАТ “Гнідавський цукровий завод” Новосада Р.П. підписати Статут ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» у новій редакції, що затверджена Загальними зборами акціонерів. Доручити Голові правління Товариства особисто, або через представника на підставі доручення забезпечити державну реєстрацію Статуту ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» у новій редакції.

 

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів у приміщенні ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Ранкова, буд. 1, юридичний відділ щоденно (крім суботи та неділі) з 09:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами, є уповноважена особа Товариства посада начальник юридичного відділу Янова Т.А. (тел.:0332 77-25-18). З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загальних зборів звертатись до зазначеної уповноваженої особи. Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті 00372658.smida.gov.ua

Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів опубліковане в бюлетені «Відомості НКЦПФР» №182 від 26.09.2017р.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Новосад Ростислав Павлович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 26.09.2017
(дата)