Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 25.04.2018
Дата публікації 28.03.2018 10:15:01
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Гнідавський цукровий завод" 230
Юридична адреса* Волинська область місто Луцьк вулиця Ранкова, будинок №1 індекс:43022
Керівник* Новосад Ростислав Павлович - Голова правління. Тел: (0332)204002
E-mail* galina@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Приватне акціонерне товариство  «Гнідавський цукровий завод»  (Код за ЄДРПОУ 00372658) Місцезнаходження: 43022, Україна, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Ранкова, буд. 1. повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться «25» квітня 2018 року за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Ранкова, буд. 1, 3-й поверх, каб.№3. Початок зборів об 11-00 годині. Реєстрація акціонерів та їх повноважних  представників проводитиметься з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. за вищевказаною адресою проведення Загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – «19» квітня 2018 року (станом на 24-00).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО та проекти рішень:

 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії Шубіна О.В., члени лічильної комісії Оверченко С.В., Бондаренко О.В.

 2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства. Затвердити Головою зборів Янову Тетяну Анатоліївну, секретарем зборів Міщук Галина Степанівна.

 3. Затвердження регламенту Загальних зборів Товариства. Затвердити Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціонерів в наступній редакції:

З усіх питань порядку денного, в т.ч. процедурних питань, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах. Голосування з усіх питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Форма та текст бюлетенів затверджені рішенням Наглядової ради. Засвідчення бюлетенів для голосування здійснюється в порядку передбаченому Статутом. Для проведення загальних зборів акціонерів пропонується наступний регламент роботи: Час для виступу з доповіддю щодо питання порядку денного встановити 10 хв.; Виступи по обговоренню питання порядку денного проводиться за попереднім подання заяв секретарю зборів; Час виступу в дебатах по доповіді встановити до 5 хв.;

 1. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік. Роботу правління Товариства визнати задовільною.

 2. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2017 році. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

 3. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердити звіт та висноски Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

 4. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2017  рік. Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

 5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства. Збиток Товариства покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Дивіденди за 2017 рік в Товаристві не розподіляти та не виплачувати.

 6. Про внесення змін до Статуту Товариства. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Уповноважити Голову правління підписати Статут ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» у новій редакції, що затверджена Загальними зборами акціонерів. Доручити Голові правління Товариства особисто, або через представника на підставі доручення забезпечити державну реєстрацію Статуту ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» у новій редакції.

 7. Про затвердження реєстру договорів, укладених виконавчим органом за звітний період. Затвердити господарські договори, укладені Товариством протягом звітного періоду, згідно реєстру, що додається до матеріалів зборів.

 8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів. Схвалити укладання наступних значних правочинів, на суму до 1 500 000 000,00 (Один мільярд пятсот мільйонів) гривень, які можуть вчинятися ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів: щодо вчинення значних правочинів, з приводу яких на момент проведення зборів невідомо чи будуть вчинятися Товариством протягом 2018 року вирішили схвалити вчинення Товариством у 2018 році і до моменту проведення у 2019 році наступних загальних зборів за рішенням Наглядової ради (без попереднього схвалення загальними зборами) значних правочинів: договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, договорів уступки прав вимоги (цесії), договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства), що перевищують 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складеної станом на 31.12.2017р.

 

Найменування показника

період

Звітний (2017р.)

Попередній (2016р.)

Усього активів

414705

362082

Основні засоби (за залишковою вартістю)

258915

235148

Запаси

96049

84381

Сумарна дебіторська заборгованість

56344

27519

Грошові кошти та їх еквіваленти

2798

1534

Нерозподілений прибуток (нерозподілений збиток)

-79395

-61893

Власний капітал

31460

57615

Зареєстрований Статутний капітал

48271

48271

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

47439

35348

Поточні зобов'язання і забезпечення

335806

269119

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-25554

15219

Середньорічна кількість акцій (шт.)

193082984

193082984

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

-0,13235

0,07882

 

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів у приміщенні ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Ранкова, буд. 1, юридичний відділ щоденно (крім суботи та неділі) з 09:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами,  є  уповноважена особа Товариства посада начальник юридичного відділу Янова Т.А. (тел.:0332 20-40-49). З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загальних зборів звертатись до зазначеної уповноваженої особи.  Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті 00372658.smida.gov.ua

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Оголошення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів опубліковано в Бюлетені “Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку” №58 від 26.03.2018 р.

Наглядова рада.


 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Новосад Ростислав Павлович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 28.03.2018
(дата)