Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
Дата здійснення дії: 25.03.2008
Дата публікації 26.03.2008 14:50:20
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Гнідавський цукровий завод", Відкрите акціонерне товариство-231
Юридична адреса* Волинська область місто Луцьк вулиця Ранкова, будинок №1 індекс:43022
Керівник* Бондарук Сергій Сергійович - Голова правління. Тел: 0332784419
E-mail* fin@gnidava.lutsk.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Загальними зборами акціонерів протокол №1 від 25 березня 2008 року прийнято рішення про збільшення Статутного капіталу. Загальна кількість акцій, яка пропонується до розміщення становить 96541492 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн кожна на загальну суму 24135373 грн. Форма існування акцій - документарна.
Строк і порядок реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення Розміщення цінних паперів проводитиметься серед акціонерів. Серед інвесторів, що не є акціонерами Товариства, умовами емісії розміщення не допускається та проводитись не буде.
Закрите (приватне) розміщення акцій додаткового випуску здійснюється в два етапи. На першому етапі з 02 червня 2008 р. по 16 червня 2008 р. включно акціонери, які виявили намір придбати акції, подають особисто, поштою, кур’єрським зв’язком або у інший спосіб до виконавчого органу Товариства письмову заяву на ім’я Голови правління, де вказують кількість акцій, яку вони мають намір придбати. Протягом вищезазначеного строку реалізується переважне право акціонерів на придбання акцій, що передбачені до розміщення, в кількості пропорційній їх частці в Статутному капіталі на дату початку проведення першого етапу. Для реалізації свого переважного права на придбання акцій протягом встановленого строку акціонером укладається договір купівлі-продажу акцій та здійснюється оплата відповідно до умов випуску. На вимогу акціонера Товариство надає інформацію про кількість акцій, які реалізовані протягом першого етапу. Протягом другої черги з 17 червня 2008 р. по 26 червня 2008 р. реалізується право акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у кількості, що перевищує кількість акцій, на яку акціонер реалізував своє переважне право протягом строку першої черги. Для кожного етапу розміщення подається окрема заява. На підтвердження внеску Правління Товариство видає тимчасове свідоцтво.
Термін прийняття письмових підтверджень про відмову від реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення Якщо акціонер протягом строку першої та/або другої черги закритого розміщення не надавав заяву на ім’я Голови правління про придбання акцій, які пропонуються до розміщення, вважається, що він відмовився від використання свого переважного права на придбання акцій. Умовами не передбачається прийняття заяв від акціонерів про відмову від реалізації свого переважного права.
Дата початку та закінчення розміщення акцій додаткового випуску Дата початку розміщення акцій додаткового випуску 02 червня 2008 р
Дата закінчення розміщення акцій додаткового випуску – 26 червня 2008р.
Порядок розміщення акцій та їх оплата Заяви подаються за адресою : 43022 Волинська обл., м.Луцьк, вул..Ранкова,1
Акціонери, які придбавають акції додаткового випуску, подали заяви та уклали договори купівлі-продажу, повинні сплати повну їх вартість не пізніше дня затвердження Правлінням Товариства результатів приватного розміщення акцій та звіту про результати розміщення акцій. Оплата акцій по безготівковому перерахунку здійснюється виключно у грошовій формі у національній валюті України (гривня) на р/р 26000033083800 АКІБ”УкрСиббанк”, МФО 351005, або внесенням готівки в касу Товариства.
Перелік уповноважених осіб (прізвище, ім’я по батькові, посада ) із зазначенням наданих їм повноважень Правлінню Товариства надаються повноваження щодо затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій що пропонуються до розміщення, прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково), затвердження результатів закритого
( приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій. Голова правління Бондарук Сергій Сергійович уповноважений проводити дії щодо реалізації свого переважного права на придбання акцій додаткового випуску, забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій, здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів про прийняті Загальними зборами рішення.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Бондарук Сергій Сергійович