Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 17.07.2010
Дата публікації 03.06.2010 11:10:16
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Гнідавський цукровий завод", Відкрите акціонерне товариство-231
Юридична адреса* Волинська область місто Луцьк вулиця Ранкова, будинок №1 індекс:43022
Керівник* Бондарук Сергій Сергійович - Голова правління. Тел: 0332784419
E-mail* fin@gnidava.lutsk.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ВАТ "Гнідавський цукровий завод" код ЄДРПОУ 00372658 повідомляє, що 17 липня 2010 р. об 11 год.00 хв. відбудуться чергові загальні збори акціонерів за адресою: с.Жобрин Рівненського району Рівненської області, зал санаторію "Червона калина"з порядком денним:
1.Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 р.
2.Звіт та висновки ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний період.
3.Затвердження річної фінансової звітності та балансу за 2009 р.
4.Затвердження рішення Спостережної ради ВАТ "Гнідавський цукровий завод" від 20.05.2007 р. №10/07.
5.Затвердження рішення Наглядової ради ВАТ "Гнідавський цукровий завод" від 21.04.2010 р. №15/10.
6.Про затвердження реєстру договорів, укладених виконавчим органом за звітний період.
7.Прийняття рішення про переведення випуску акцій Товариства, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування.
8.Визначення і затвердження депозитарію для обслуговування випуску акцій.
9.Визначення і затвердження зберігача, в якого Товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій.
10.Про припинення дії договору на ведення реєстру, укладеного з реєстроутримувачем ТОВ-фірмою "Рівненський РКЦ".
11.Визначення дати припинення ведення реєстру.
12.Визначення способу повідомлення акціонерів Товариства про дематеріалізацію і затвердження тексту повідомлення.
13.Внесення змін до Статуту Товариства.
Реєстрація акцонерів буде проходити в день скликання зборів з 10 год.00 хв до 10 год. 45 хв.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах буде складено станом на 16 липня 2010 р.
Під час підготовки до загальних зборів акціонерів акціонери ВАТ "Гнідавський цукровий завод" можуть ознайомитися з матеріалами за адресою: м. Луцьк, вул. Ранкова, буд.1 (юридичний відділ).
Основні показники фінансово-господарської діяльності, тис.грн
Найменування показника період
звітний попереднй
Усього активів 175200 177655
Основні засоби (за залишковою вартістю) 76498 69270
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 14192 13932
Сумарна дебіторська заборгованість 29042 39520
Грошові кошти та їх еквіваленти 1232 7
Нерозподілений прибуток -19161 -8096
Власний капітал 48359 59424
Статутний капітал 48271 48271
Довгострокові зобов'язання 85501 74502
Поточні зобов'язання 40474 43717
Чистий прибуток 0 0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 193082984 118434781
Кількість власних акцій, викуплених протягом
періоду (шт..) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп
власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 491 611
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Бондарук Сергій Сергійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 03.06.2010
(дата)