Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Новосад Ростислав Павлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 23.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Гнiдавський цукровий завод"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 43022 м. Луцьк Ранкова, буд.1
4. Код за ЄДРПОУ 00372658
5. Міжміський код та телефон, факс (0332) 204002, 204062 (0332) 769645
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00372658.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
23.04.2018 звільнено заступник голови правлiння з органiзацiйних питань Ксенжук Олександр Петрович АС 102965
08.05.1996 Сокальський РВ УМВС
0
Зміст інформації:
Наказом Голови правлiння №40 о/с вiд 23.04.2018 р. звiльнено 23.04.18 р. з посади заступника голови правлiння з органiзацiйних питань за угодою обох сторiн. На посадi перебував 2 роки. Володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу; розмiр пакета акцiй, яким володiє особа в грошовому вираженнi становить 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.