Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Новосад Ростислав Павлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 24.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Гнiдавський цукровий завод"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 43022 м. Луцьк Ранкова, буд.1
4. Код за ЄДРПОУ 00372658
5. Міжміський код та телефон, факс (0332) 204002, 204062 (0332) 769645
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00372658.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 25.04.2018 1500000 414705 361.7
Зміст інформації:
Загальними зборами Товариства 25.04.2018 р. прийнято рiшення схвалити укладання наступних правочинiв, на суму 1500000000,00 (один мiльярд п`ятсот тисяч гривень), якi можуть вчинятися ПрАТ "Гнiдавський цукровий завод" протягом одного року з дня проведення загальних зборiв акцiонерiв: щодо вчинення значних правочинiв, з приводу яких на момент проведення зборiв невiдомо чи будуть вчинятися Товариством протягом 2018 року вирiшили схвалити вчинення Товариством у 2018 роцi i до моменту проведення у 2019 роцi наступних загальних зборiв за рiшенням Наглядової ради (без попереднього схвалення загальними зборами) значних правочинiв: договорiв поставки, купiвлi-продажу, надання послуг, кредитних договорiв, договорiв позики, договорiв застави майна Товариства, договорiв поруки, договорiв майнової поруки (в тому числi майном Товариства), договорiв гарантiї, договорiв факторингу, договорiв уступки прав вимоги (цесiї), договорiв iпотеки (в тому числi стосовно нерухомого майна Товариства), що перевищують 25% вiд вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складеної станом на 31.12.2017 р. Кiлькiсть голосуючих акцiй 181682641 шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 181052599; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували: "за" -181052599 ; "проти" -0 ; "утримались" -0 . Рiшення прийнято.