Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Бондарук Сергiй Сергiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 13.08.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Гнiдавський цукровий завод"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 43022 м. Луцьк Ранкова, 1
4. Код за ЄДРПОУ 00372658
5. Міжміський код та телефон, факс (0332)772525 (0332)769627
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
07.08.2014 припинено повноваження Голова Наглядової ради , який працював на посадi останнiх три роки. Володiє простими iменними Галькевич Ярослав Миколайович АС 120977
14.01.1996 Луцький МВ УМВС
5.17e-05
Зміст інформації:
На загальних зборах Товариства 07.08.2014 р. прийнято рiшення про припинення повноважень Голови Наглядової ради, який працював на посадi останнi три роки. Галькевич Я.М. володiє простими iменними акцiями в кiлькостi 100 шт.
07.08.2014 припинено повноваження Секретар Наглядової ради Макара Євген Євгенович АС 613216
16.11.1999 Луцький МВ УМВС
5.17e-06
Зміст інформації:
На загальних зборах Товариства 07.08.2014 р. прийнято рiшення про припинення повноважень Секретаря Наглядової ради, який працював на посадi останнi три роки. Макара Є.Є. володiє простими iменними акцiями в кiлькостi 10 шт.
07.08.2014 обрано Голова Наглядової ради Галькевич Ярослав Миколайович АС 120977
14.01.1996 Луцький МВ УМВС
5.17e-05
Зміст інформації:
На загальних зборах Товариства 07.08.2014 року обрано Головою Наглядової ради Галькевича Я.М. У посадової особи немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
07.08.2014 обрано Секретар Наглядової ради Макара Євген Євгенович АС 613216
16.11.1999 Луцький МВ УМВС
5.17e-06
Зміст інформації:
На загальних зборах Товариства 07.08.2014 р. обрано Секретарем Наглядової ради Макару Є.Є. У посадової особи немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.