Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Бондарук Сергiй Сергiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 15.08.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Гнiдавський цукровий завод"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 43022 м. Луцьк Ранкова, 1
4. Код за ЄДРПОУ 00372658
5. Міжміський код та телефон, факс 0332 772525 0332 769627
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 13.08.2014
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 151 Бюлетень. Цiннi папери України. 14.08.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00372658.smida.gov.ua в мережі Інтернет 13.08.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
07.08.2014 припинено повноваження Голова Наглядової ради Галькевич Ярослав Миколайович АС 120977
14.01.1996 Луцький МВ УМВС
5.17e-05
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiвТовариства 07.08.2014р. (протокол вiд 07.08.2014 р.) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента, а саме:припинити повноваження Голови Наглядової ради Галькевича Я.М., паспорт АС 120977 вiд 14.01.1996, виданий Луцьким МВ УМВС. Перебував на посадi три роки, володiє простими iменними акцiями товариства в розмiрi 0,0000517%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
07.08.2014 припинено повноваження Член Наглядової ради Макара Євген Євгенович АС 613216
16.11.1999 Луцький МВ УМВС
5.17e-06
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiвТовариства 07.08.2014р. (протокол вiд 07.08.2014 р.) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента, а саме: припинити повноваження Члена Наглядової ради Макара Є.Є., паспорт АС 613216 вiд 16.11.1999, виданий Луцьким МВ УМВС. Перебував на посадi три роки, володiє простими iменними акцiями товариства в розмiрi 0,00000517%. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
07.08.2014 обрано Голова Наглядової ради Галькевич Ярослав Миколайович АС 120977
14.01.1996 Луцький МВ УМВС
5.17e-05
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiвТовариства 07.08.2014р. (протокол вiд 07.08.2014 р.) прийнято рiшення обрати Головою Наглядової ради Галькевича Я.М., паспорт АС 120977 вiд 14.01.1996, виданий Луцьким МВ УМВС, термiном на три роки, посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв – Голова Наглядової ради ПАТ «Гнiдавський цукровий завод». Володiє простими iменними акцiями товариства в розмiрi 0,0000517%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
07.08.2014 обрано Член Наглядової ради Макара Євген Євгенович АС 613216
16.11.1999 Луцький МВ УМВС
5.17e-06
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiвТовариства 07.08.2014р. (протокол вiд 07.08.2014 р.) прийнято рiшення обрати Членом Наглядової ради Макара Є.Є., паспорт АС 613216 вiд 16.11.1999, виданий Луцьким МВ УМВС, термiном на три роки, посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв - Член Наглядової ради ПАТ «Гнiдавський цукровий завод». Володiє простими iменними акцiями товариства в розмiрi 0,00000517%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.