Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Бондарук Сергiй Сергiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 24.04.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Гнiдавський цукровий завод"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 43022 м. Луцьк Ранкова, буд.1
4. Код за ЄДРПОУ 00372658
5. Міжміський код та телефон, факс (0332)772519, 772525 (0332)772524, 769627
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
24.04.2015 звільнено Голова Ревiзiйної комiсiї Бугайчук Галина Петрiвна АС 613228
16.11.1999 Луцький МВ УМВС
0.001664
Зміст інформації:
Загальними зборами, якi вiдбулися 24.04.2015 р. прийнято рiшення про звiльнення Голови Ревiзiйної комiсiї, яка працювала на посадi останнiх 5 рокiв. Бугайчук Г.П. паспорт АС № 613228 виданий 16.11.1999 р. Луцьким МВ УМВС, володiє простими iменними акцiями в кiлькостi 3214 шт., що складає 0,001664 вiдсотка вiд статутного капiталу.
24.04.2015 звільнено член Ревiзiйної комiсiї Рудик Iрина Петрiвна АС 211574
08.05.1997 Луцький МУУ МВС
0.00074
Зміст інформації:
Загальними зборами Товариства, якi вiдбулися 24.04.2015 р. прийнято рiшення про звiльнення з посади члена Ревiзiйної комiсiї Рудик I.П., паспорт АС №211574 виданий Луцьким МУУ МВС 08.05.1997 р. Особа володiє акцiями в кiлькостi 1420 шт., або 0,00074 вiдсотка вiд статутного капiталу. На посадi члена Ревiзiйної комiсiї Рудик I.П. працювала останнiх 5 рокiв.
24.04.2015 звільнено член Ревiзiйної комiсiї Мiщук Галина Степанiвна АС 556514
16.03.1999 Луцький МВ УМВС
0
Зміст інформації:
Загальними зборами Товариства, якi вiдбулися 24.04.2015 р. прийнято рiшення про звiльнення з посади члена Ревiзiйної комiсiї Мiщук Г.С., паспорт АС №556514 виданий 16.03.1999 р. Луцьким МВ УМВС, не володiє акцiями Товариства. На посадi Мiщук Г.С. працювала останнiх 5 рокiв.
24.04.2015 обрано член Ревiзiйної комiсiї Оленицька Ольга Петрiвна АЮ 073889
17.05.2008 Луцький МВ УМВС
5.17e-06
Зміст інформації:
Загальними зборами Товариства, якi вiдбулися 24.04.2015 р. прийнято рiшення обрати до складу Ревiзiйної комiсiї Оленицьку О.П., паспорт АЮ №073889 виданий Луцьким МВ УМВС 17.05.2008 р., володiє акцiями в кiлькостi 10 шт., або 0,00000517% вiд статутного капiталу. Обрано на посаду на 5 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв була пiдприємцем. У посадової особи немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
24.04.2015 обрано член Ревiзiйної комiсiї Бугайчук Галина Петрiвна АС 613228
16.11.1999 Луцький МВ УМВС
0.001664
Зміст інформації:
Загальними зборами, якi вiдбулися 24.04.2015 р. до складу Ревiзiйної комiсiї обрано Бугайчук Г.П. паспорт АС №613228 виданий Луцьким МВ УМВС 16.11.1999 р., володiє акцiями в кiлькостi 3214 шт, або 0,001664% вiд статутного капiталу. Обрано на посаду термiном на 5 рокiв. Працює бухгалтером Товариства; в Ревiзiйнiй комiсiї працювала протягом останнiх 5 рокiв. У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
24.04.2015 обрано член Ревiзiйної комiсiї Мiщук Галина Степанiвна АС 556514
16.03.1999 Луцький МВ УМВС
0
Зміст інформації:
Загальними зборами Товариства, якi вiдбулися 24.04.2015 р. прийнято рiшення обрати до складу Ревiзiйної комiсiї Мiщук Г.С., паспорт АС №556514 виданий 16.03.1999 р. Луцьким МВ УМВС, часткою в статутному капiталi не володiє. Обрано термiном на 5 рокiв. В Товариствi працює головним економiстом; в Ревiзiйнiй комiсiї працювала протягом останнiх 5 рокiв. У посадової особи немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
24.04.2015 обрано голова Ревiзiйної комiсiї Бугайчук Галина Петрiвна АС 613228
16.11.1999 Луцький МВ УМВС
0.001664
Зміст інформації:
За рiшенням Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Гнiдавський цукровий завод" вiд 24.04.2015 р. вiдбулось обрання голови Ревiзiйної комiсiї серед членiв Ревiзiйної комiсiї, обраних Загальними зборами акцiонерiв вiд 24.04.2015 р. На посаду обрано Бугайчук Г.П., паспорт АС 613228 виданий 16.11.1999 р. Луцьким МВ УМВС, обрано термiном на 5 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв працювала на посадi голови Ревiзiйної комiсiї. Володiє часткою в статутному капiталi в розмiрi 0,001664%, або 3214 шт. акцiй. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.