Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Т.в.о голови правлiння       Новосад Ростислав Павлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 15.03.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Гнiдавський цукровий завод"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 43022 м. Луцьк Ранкова, буд.1
4. Код за ЄДРПОУ 00372658
5. Міжміський код та телефон, факс (0332) 772525 (0332) 772524
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
11.03.2016 звільнено Голова правлiння Бондарук Сергiй Сергiйович АС 148632
18.10.1996 Вол-Волинський МВ УМВС
0
Зміст інформації:
Наглядовою Радою Товариства 11.03.2016 року (протокол № 7/16) прийнято рiшення про звiльнення з 14.03.2016 р.голови правлiння Бондарука С.С., паспорт АС №148632 виданий 18.10.1996 р. Вол-Волинським МВ УМВС. Перебував на посадi з 20.12.2002 р.; акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
11.03.2016 призначено Тимчасово виконуючий обов`язки голови правлiння Новосад Ростислав Павлович АС 034871
21.12.1995 Вол-Волинський МВ УМВС
0
Зміст інформації:
Наглядовою Радою Товариства прийнято рiшення 11.03.2016 р.(протокол № 7/16) про те, що тимчасово з 15.03.2016 р. покласти виконання обов`язкiв голови правлiння на Новосада Р.П., паспорт АС №034871 виданий 21.12.1995 р. Вол-Волинським МВ УМВС. Працює заступником голови правлiння та перебуває на посадi члена правлiння останнiх п`ять рокiв; акцiями Товариства не володiє. У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.