Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Новосад Ростислав Павлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 30.04.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Гнiдавський цукровий завод"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 43022 м. Луцьк Ранкова, буд.1
4. Код за ЄДРПОУ 00372658
5. Міжміський код та телефон, факс (0332) 772525 (0332)772524
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 25.04.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет 25.04.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
30.04.2016 припинено повноваження Виконуючий обов`язки голови правлiння Новосад Ростислав Павлович АС 034871
21.12.1995 Вол-Волинський МВ УМВС
0
Зміст інформації:
Загальними зборами Товариства, якi вiдбулися 30.04.2016 р. прийнято рiшення про припинення повноважень тимчасово виконуючого обов`язки голови правлiння Новосада Р.П. Новосад Р.П. виконував обов`язки голови правлiння з 15.03.2016 р. Паспорт АС 034871 виданий Вол-Волинським МВ УМВС 21.12.1995 р., акцiями Товариства не володiє.
30.04.2016 припинено повноваження член правлiння Нiкiшин Олександр Миколайович АС 471495
23.03.1999 Локачинський Рв УМВС
0
Зміст інформації:
Загальними зборами Товариства, якi вiдбулися 30.04.2016 р. прийнято рiшення про припинення повноважень у зв`язку iз закiнченням термiну дiї повноважень члена правлiння Нiкiшина О.М., паспорт АС 471495 виданий Локачинським РВ УМВС 23.03.1999 р., акцiями Товариства не володiє. На посадi члена правлiння працював останнiх 5 рокiв.
30.04.2016 припинено повноваження член Правлiння Ординат Iван Миколайович АС 416365
19.05.1998 Луцький МВ УМВС
0
Зміст інформації:
Загальними зборами Товариства, якi вiдбулися 30.04.2016 р. прийнято рiшення про припинення повноважень у зв`язку iз закiнченням термiну дiї повноваження члена Правлiння Ордината I.М., паспорт АС №416365 виданий Луцьким МВ УМВС 19.05.1998 р., акцiями Товариства не володiє. На посадi члена Правлiння працював останнiх 5 рокiв.
30.04.2016 припинено повноваження член Правлiння Костик Володимир Степанович АС 712144
09.03.2001 Луцький МВ УМВС
0
Зміст інформації:
Загальними зборами Товариства, якi вiдбулися 30.04.2016 р., прийнято рiшення про припинення повноважень у зв`язку iз закiнченням термiну дiї повноваження члена Правлiння Костика В.С., паспорт АС №712144 виданий Луцьким МВ УМВС 09.03.2001 р., акцiями Товариства не володiє. На посадi члена Правлiння працював останнiх 5 рокiв.
30.04.2016 обрано голова Правлiння Новосад Ростислав Павлович АС 034871
21.12.1995 Вол-Волинський МВ УМВС
0
Зміст інформації:
Загальними зборами Товариства, якi вiдбулися 30.04.2016 р. прийнято рiшення обрати головою Правлiння Новосада Р.П. термiном на 5 рокiв, паспорт АС №034871 виданий Вол-Волинським МВ УМВС 21.12.1995 р., акцiями Товариства не володiє. Працював на посадi заступника голови правлiння з органiзацiйних питань, останнiх 5 рокiв - член Правлiння, з 15.03.2016 р. - тимчасово виконуючий обов`язки голови правлiння. У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
30.04.2016 обрано член Правлiння Ксенжук Олександр Петрович КА 102965
08.05.1996 Сокальський РВ УМВС
0
Зміст інформації:
Загальними зборами Товариства, якi вiдбулися 30.04.2016 р. до складу Правлiння обрано Ксенжука О.П. термiном на 5 рокiв; паспорт АС №102965 виданий 08.05.1996 р. Сокальським РВ УМВС, акцiями Товариства не володiє. Ксенжук О.П. працює на ПАТ "Гнiдавський цукровий завод" заступником голови правлiння з органiзацiйних питань з 01.04.2016 р. У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
30.04.2016 обрано член Правлiння Нiкiшин Олександр Миколайович АС 471495
23.03.1999 Локачинський РВ УМВС
0
Зміст інформації:
Загальними зборами Товариства, якi вiдбулися 30.04.2016 р. до складу Правлiння обрано Нiкiшина О.М. термiном на 5 рокiв, паспорт АС №471495 виданий 23.03.1999 р. Локачинським РВ УМВС, акцiями Товариства не володiє. Працює в Товариствi на посадi заступника голови правлiння з питань заготiвлi сировини, останнiх 5 рокiв - член Правлiння. У посадової особи немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
30.04.2016 обрано член Правлiння Ординат Iван Миколайович АС 416365
19.05.1998 Луцький МВ УМВС
0
Зміст інформації:
Загальними зборами Товариства, якi вiдбулися 30.04.2016 р. до складу Правлiння обрано Ордината I.М. термiном на 5 рокiв., паспорт АС №416365 виданий 19.05.1998 р. Луцьким МВ УМВС; працює в Товариствi на посадi головного iнженера, останнiх 5 рокiв - член Правлiння. Акцiями Товариства не володiє. У посадової особи немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
30.04.2016 обрано член Правлiння Костик Володимир Степанович АС 712144
09.03.2001 Луцький МВ УМВС
0
Зміст інформації:
Загальними зборами Товариства, якi вiдбулися 30.04.2016 р. до складу Правлiння обрано Костика В.С. термiном на 5 рокiв.; паспорт АС №712144 виданий 09.03.2001 р. Луцьким МВ УМВС; працює в Товариствi на посадi заступника голови правлiння з господарських питань, останнiх 5 рокiв - член Правлiння. Акцiями Товариства не володiє. У посадової особи немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.