Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Новосад Ростислав Павлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 16.09.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Гнiдавський цукровий завод"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 43022 м. Луцьк Ранкова, 1
4. Код за ЄДРПОУ 00372658
5. Міжміський код та телефон, факс (0332)772519, 772525 (0332)769627, 772524
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 16.09.2016 1200000 219410 546.9
Зміст інформації:
Позачерговими загальними зборами Товариства, якi вiдбулися 16.09.2016 р. прийнято рiшення про схвалення значних правочинiв, що вчинятимуться Товариством впродовж одного року з дати прийняття такого рiшення, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом даних правочинiв бiльше 25% вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк, а саме: правочинiв, направлених на отримання Товариством грошових коштiв (договорiв позики, кредитних договорiв, договорiв про внесення змiн до цих договорiв), правочинiв, направлених на забезпечення виконання зобов`язань Товариства за договорами позики та кредитними договорами (договорiв iпотеки, договорiв застави, договорiв поруки, договорiв про внесення змiн до цих договорiв), а також правочинiв направлених на забезпечення виконання зобов`язань третiх осiб за договорами позики та кредитними договорами (договiр поруки, договорiв iпотеки та застави, договорiв про внесення змiн до цих договорiв) на суму 1200000000,00 (один мiльярд двiстi мiльйонiв) гривень. Правочини, на вчинення яких надане попереднє схвалення, вчинятимуться вiдповiдно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства. Вартiсть активiв Товариства станом на 31.12.2015 р. склала 219410 тис.грн; спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв 546,9%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 179826852; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 179193472; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 179193472, "проти" - 0. Рiiшення прийнято одноголосно.