Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Новосад Ростислав Павлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 03.05.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Гнiдавський цукровий завод"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 43022 м. Луцьк Ранкова, буд.1
4. Код за ЄДРПОУ 00372658
5. Міжміський код та телефон, факс (0332)772519, 772525 (0332) 772524
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
29.04.2017 припинено повноваження Голова Наглядової ради Галькевич Ярослав Миколайович АС 120977
14.01.1996 Луцький МВ УМВС
5.17e-05
Зміст інформації:
Загальними зборами Товариства 29.04.2017 р. прийнято рiшення про припинення повноважень Голови Наглядової ради, який працював на посадi три роки. Галькевич Я.М. володiє простими iменними акцiями в розмiрi 0,0000517%.
29.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Макара Євгенiй Євгенович АС 613216
16.11.1999 Луцький МВ УМВС
5.17e-06
Зміст інформації:
Загальними зборами Товариства 29.04.2017 р. прийнято рiшення про припинення повноважень члена Наглядової ради, який працював на посадii три роки. Макара Є.Є володiє простими iменними акцiями в розмiрi 0,00000517%.
29.04.2017 обрано Голова Наглядової ради Галькевич Ярослав Миколайович АС 120977
14.01.1996 Луцький МВ УМВС
5.17e-05
Зміст інформації:
Загальними зборами Товариства 29.04.2017 р. обрано Головою Наглядової ради Галькевича Я.М. строком на три роки. Останнi п`ять рокiв працював на посадi Голови Наглядової ради, володiє акцiями Товариства в кiлькостi 100 шт. У посадової особи немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
29.04.2017 обрано Член Наглядової ради Макара Євгенiй Євгенович АС 613216
16.11.1999 Луцький МВ УМВС
5.17e-06
Зміст інформації:
Загальними зборами Товариства 29.04.2017 р. обрано членом Наглядової ради Макару Є.Є. строком на три роки. Останнi п`ять рокiв працював членом Наглядової ради, володiє акцiями Товариства в кiлькостi 10 шт. У посадової особи немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.