Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Новосад Ростислав Павлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 28.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Гнiдавський цукровий завод"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 43022 м. Луцьк Ранкова, буд.1
4. Код за ЄДРПОУ 00372658
5. Міжміський код та телефон, факс (0332) 772519, 772525 (0332) 772524
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 29.04.2017 1200000 362082 331.4
Зміст інформації:
Загальними зборами Товариства 29.04.2017 р.прийнято рiшення схвалити укладання наступних значних правочинiв, на суму 1200000000 (один мiльярд двiстi мiльйонiв) гривень, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв: щодо вчинення значних правочинiв, з приводу яких на момент проведення зборiв невiдомо чи будуть вчинятися Товариством протягом 2017 року вирiшили схвалити вчинення Товариством i до моменту проведення у 2018 роцi наступних Загальних зборiв за рiшенням Наглядової ради (без попереднього схвалення Загальними зборами) значних правочинiв: договорiв поставки, купiвлi-продажу, надання послуг, договорiв позики, догорiв застави майна Товариства, догорiв поруки, догорiв майнової поруки (в тому числi майном Товариства), догорiв гарантiї, догорiв факторингу, догорiв уступки прав вимоги (цесiї), догорiв iпотеки (в тому числi стосовно нерухомого майна Товариства), що перевищують 25% вiд вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складеної станом на 31.12.2016 р.
Кiлькiсть голосуючих акцiй 180456327 шт; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 179494663; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували: "за" - 179348811; "утримались" - 145852; "проти" - 0. Рiшення прийнято.