Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Новосад Ростислав Павлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 28.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Гнiдавський цукровий завод"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 43022 м. Луцьк Ранкова, буд.1
4. Код за ЄДРПОУ 00372658
5. Міжміський код та телефон, факс (0332) 772519, 772525 (0332) 772524
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00372658.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п Дата вчинення дії Повне найменування акціонерного товариства до зміни Повне найменування акціонерного товариства після зміни
1 2 3 4
1 05.05.2017 Публiчне акцiонерне товариство "Гнiдавський цукровий завод" Приватне акцiонерне товариство "Гнiдавський цукровий завод"
Зміст інформації:
Загальними зборами товариства 29.04.2017 р. прийнято рiшення змiнити тип товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство та затвердити назву товариства Приватне акцiонерне товариство "Гнiдавський цукровий завод". Дата державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про юридичну особу - 05.05.2017 р.